exclusion

Regulamin rezerwacji kursów i przeszkoleń w Szkole Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.

obowiązuje od 23.05.2024

 

1. Informacje ogólne

 

- Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w Szkole Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 13A, NIP: 586-12-55-980, tel. 58 621-74 75, e-mail: szkola@morska.edu.pl

- Ceny podane na stronie Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. www.morska.edu.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

- Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na dzień rozpoczęcia szkolenia.

- Umowa rezerwacji zawierana jest z firmą Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.

 

2. Reklamacje

 

- Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w biurze Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o., mailowo pod adresem szkola@morska.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel. 58 621-75-41)

- Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

- Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)

 

3. Anulowanie rezerwacji

 

- Rezerwację można anulować zgłaszając ten fakt w biurze Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o., drogą mailową (szkola@morska.edu.pl) lub osobiście w godzinach od 08.00 do 16.00 w dni pracy biura Szkoły Morskiej w Gdyni.

- Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne, jeśli rezerwacja będzie anulowana przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć. W przypadku niepojawienia się Klienta na zarezerwowanych zajęciach w dniu ich rozpoczęcia Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. może obciążyć Klienta pełną ceną za zarezerwowane zajęcia i może zaliczyć na ten cel wpłacone kwoty tytułem rezerwacji tych zajęć. Podobnie jeżeli Klient nie zaliczy zajęć w formie dla nich przewidzianej lub po ich rozpoczęciu w trakcie ich trwania nie będzie w nich uczestniczył.

- Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.

- W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty za zarezerwowane zajęcia za pośrednictwem systemu płatności online lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na stronie www.morska.edu.pl.

 

4. Dane osobowe

 

- W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.

- Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika w systemie rezerwacji Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o., dzięki któremu będzie mógł dokonywać rezerwacji także innych zajęć w innych terminach z systemu Szkoły Morskiej w Gdyni Sp. z o.o., bez ponownego podawania swoich danych osobowych.

- W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

5. Płatności online

 

- Operatorem płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A., Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, Regon 300878437.

 

6. Ustalenia końcowe

 

- Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia realizacji zamówienia („Zostałeś zarejestrowany na kurs”).

- Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu zajęć.

- Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów kursów. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy rezerwacji i bez kosztowy zwrot zapłaconej ceny.

- Klient wyraża zgodę na udział w zarezerwowanych zajęciach i przyjmuje do wiadomości, że nie pojawienie się na nich w dniu ich rozpoczęcia lub nie pojawienie się na zajęciach w trakcie ich trwania traci prawo do odstąpienia od umowy (art. 38. ust.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm.). Niezaliczenie zajęć praktycznych lub teoretycznych skutkujące niezaliczeniem kursu. Jednocześnie nie uprawnia to klienta do zwrotu zapłaty za kurs, którego klient nie zaliczył.

- Klient akceptuje możliwość usunięcia go z przeprowadzanych zajęć w przypadku złamania przez niego przepisów BHP albo niestosowania się do poleceń wykładowcy lub instruktora prowadzącego zajęcia – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przeszkolenie.

- Ze względów bezpieczeństwa zabrania się udziału w zajęciach osób pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych. Klienci, którzy nie zastosują się do tych zasad zostaną usunięci z zajęć – bez prawa do zwrotu dokonanej wpłaty za udział w zajęciach szkoleniowych.

- Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w Szkole morskiej w Gdyni Sp. z o.o. oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.